Wydawca treści Wydawca treści

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Budowy) wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych

Prudnik, 20.07.2021

Zn.spr.:S.270.2.2.2021 

Do wszystkich Wykonawców zamówienia : Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego  (Inspektora Nadzoru Budowy) wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach umowy pod nazwą:  „Zbiornik retencyjny w oddz. 104 p Biechów pow. 1,86.”

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

            W imieniu PGL LP Nadleśnictwa Prudnik, działając zgodnie z regulaminem dla zamówień poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129) realizowanych w ramach zamówień publicznych w Nadleśnictwie Prudnik i projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego  (Inspektora Nadzoru Budowy) wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach umowy pod nazwą:  „Zbiornik retencyjny w oddz. 104 p Biechów pow. 1,86.” prowadzonym w formie zapytania o cenę.

 

W przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę jn.:

 

Numer oferty: 3

Investteam s.c.

Aleja Jana Matejki 2/25,

50-333 Wrocław

 

Cena brutto – 29 889,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru –– Oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu z najniższą ceną. Cena w granicach możliwości finansowych  zamawiającego.

 

W przetargu Wykonawcy, złożyli oferty jn.:

 

1) Inwestycje, Budownictwo, Handel

„Inwest-Complex” Sp. z o.o.

ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

 

Cena brutto – 44 280,00 zł

 

2) Złota Kawia Sp. z o.o.

ul. Kawia 22,

42-200 Częstochowa

 

Cena brutto – 27 453,60 zł

 

Oferta odrzucona : Oferta nie spełnia warunku udziału w postępowaniu tj. nie dostarczono na wezwanie referencji pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru co najmniej jednego zbiornika o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

 

3) Investteam s.c.

Aleja Jana Matejki 2/25,

50-333 Wrocław

 

Cena brutto – 29 889,00 zł

 

W związku z migracją strony http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik  na nowy serwer powyższe ogłoszenie będzie opublikowane na stronie Zamawiającego https://prudnik.katowice.lasy.gov.pl/zamowienia-publiczne

              

Podpisał :

Nadleśniczy

Jarosław Myśliński