Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nasze nadleśnictwo bierze bądź brało udział w kilku projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

1) "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich"

2) Projekt indywidualny PGL LP ,,Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.

3) Działanie 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej na terenach dotkniętych naturalną katastrofą oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Lasy Państwowe realizują projekty o łącznej wartości 469 mln zł.

4) „Program dla Odry–2006"

5) Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej