Wydawca treści Wydawca treści

Program dla Odry 2006

„Program dla Odry–2006" obejmuje swym zasięgiem obszar stanowiący ponad 1/3 powierzchni Polski, położony w granicach administracyjnych 8 województw.
Strategicznym celem Programu jest wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju całego dorzecza Odry oraz niepogarszania stanu środowiska, a także poszanowaniem bogatych na tym obszarze zasobów przyrody.
Osiągnięciu celu strategicznego sprzyjać mają działania i przedsięwzięcia realizowane w ramach Program dla Odry–2006.
Główne cele realizacji Programu dla Odry–2006 to:
- zbudowanie systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
- ochrona środowiska przyrodniczego i czystości wód;
- usuwanie szkód powodziowych;
- prewencyjne zagospodarowanie przestrzenne oraz renaturyzacja ekosystemów;
- zwiększenie lesistości;
- utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej;
- energetyczne wykorzystanie rzek.
Dzięki realizacji Programu Odra ma szansę stać się rzeką bezpieczną, czystą, żeglowną oraz przyjazną mieszkańcom całego dorzecza.
Planowo nakłady ogółem na lata 2002 – 2016 mają wynieść ponad 9 mld zł. w rozbiciu na 8 komponentów.
Środki finansowe o których mowa w ustawie powinny pochodzić z różnych źródeł, tj.:
- z budżetu państwa, w zakresie inwestycji i prac modernizacyjnych – 62%, w tym:
- bezpośrednie obciążenie budżetu państwa – 11%;
- z funduszy Unii Europejskiej – 30%
- kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Światowego i in. instytucji fin., pozyskiwane w drodze umów między Rządem RP a tymi instytucjami – 21%,
- Narodowy oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 21%;
- innych (gminy, kapitał prywatny) – 17%.
Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej programu.
W ramach programu Nadleśnictwo Prudnik realizuje zalesianie gruntów na wododziałach:

Rok

Powierzchnia do zalesienia (ha)

Grodzenie upraw (ha)

 
 

2010

20

5

 

2011

22

11

 

2014

33

29

 

2015

20

7

 

Razem

95

52