Asset Publisher Asset Publisher

RPO WO 2014-2020

 

 

Tytuł projektu: Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w graniach gmin Nysa i Prudnik

Cel główny:

Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym, zwłaszcza na terenie Gminy Nysa, Gminy Prudnik oraz Nadleśnictwa Prudnik. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 • ograniczenie negatywnych skutków presji turystycznej na przyrodę przedmiotowego obszaru poprzez właściwe zagospodarowanie miejsc odwiedzanych przez turystów czy mieszkańców regionu,
 • bezpieczeństwo bierne mieszkańcom przedmiotowego obszaru,
 • ochronę i utrzymanie bioróżnorodności gatunków roślin, zwierząt i grzybów występujących na przedmiotowym obszarze,
 • ochronę siedlisk zagrożonych wyginięciem rzadkich i chronionych gatunków,
 • rozbudowę i poprawę jakości infrastruktury dedykowanej edukacji ekologicznej na przedmiotowym obszarze.

Zakres projektu:

Gmina Nysa – Lider Projektu:

Ochrona in situ chrząszcza pachnicy dębowej występującego w części leśnej Parku Miejskiego w Nysie w tym reintrodukcji cisa pospolitego oraz zagospodarowania części fortyfikacji w części „Obwałowań Wysokich” od ul. Bramy Grodkowskiej do „Bramy Ceglanej” przy ul. Ignacego Krasickiego w zakresie ochrony występujących tam nietoperzy i roślin.

W Parku Miejskim w Nysie zostaną wykonane prace:

 • pielęgnacja drzewostanu, w tym krzewów (wycinka, przycinka drzewostanu),
 • reintrodukcja cisa pospolitego,
 • ochrona in situ chrząszcza pachnicy dębowej,
 • nasadzenia biocenotyczne,
 • oznakowanie reprezentatywnych drzew i krzewów,
 • zawieszenie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy.

W części „Obwałowań Wysokich” tzw. Suchej Fosie zostaną wykonane prace:

 • wykonanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej wzdłuż Obwałowań Wysokich,
 • wykonanie stanowisk edukacji przyrodniczej,
 • budowa oświetlenia i monitoringu terenu,
 • zagospodarowanie zieleni,
 • wykonanie zabezpieczeń siedlisk nietoperzy,
 • montaż elementów małej architektury,
 • wykonanie nasadzeń biocenotycznych z usunięciem gatunków obcych,
 • zawieszenie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy,
 • wykonanie nasadzeń łąk kwietnych
 • wycinka drzew niszczących mury fortyfikacji.

W ramach części inwestycyjnej wykonane zostaną sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, oświetlenie i monitoring.

Gmina Prudnik – Partner:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy istniejącym zbiorniku wodnym przy ul. Poniatowskiego w Prudniku.

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik – Partner:

Wykonanie i montaż 4 tablic informacyjnych promujących bioróżnorodność Rezerwatu „Przyłęk” nad Białą Głuchołaską stanowiącego obszar Natury 2000.

Efekty:

wskaźniki produktu:

 • Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem: 5,00 szt.,
 • Liczba wspartych form ochrony przyrody: 110 szt.,
 • Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów: 19,37 ha,
 • Liczba gatunków objętych reintrodukcją: 1 szt.,

wskaźniki rezultatu:

 • Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony: 193,3728 ha,
 • Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemu: 193,3728 ha,
 • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 11 000 odwiedzin/ rok,
 • Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych: 12 000 osób.

Umowa o dofinansowanie: RPOP.05.01.00-16-0017/17-00 z dnia  13 lipca 2018 r.

Wartość całkowita: 4 705 880,02 zł,

Wydatki kwalifikowane: 4 705 880,02 zł, w tym:

Gmina Nysa- 3 795 239,07 zł

Gmina Prudnik- 906 640,95 zł

Nadleśnictwo Prudnik- 4 000,00 zł

Dofinansowanie / wkład Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego):              3 999 998,01 zł (85 % kosztów kwalifikowanych); w tym:

Gmina Nysa- 3 225 953,20 zł

Gmina Prudnik- 770 644,81 zł

Nadleśnictwo Prudnik- 3 400,00 zł

Realizacja: 2018 - 2020

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Zobacz: www.mapadotacji.gov.pl