Asset Publisher Asset Publisher

nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Nadleśnictwo Prudnik realizuje wybrane zadania z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie umów ze Starostami: Nyskim (porozumienie z 14 stycznia 2010 r.) i Prudnickim (porozumienie z 3 czerwca 2011 r.). W szczególności Nadleśnictwo prowadzi sprawy związane z kwalifikowaniem drzew do wyrębu oraz legalizacji drewna. Legalizacja drewna możliwa jest po złożeniu przez właściciela pisemnego wniosku (podanie o zezwolenie na wyrąb) wg załączonego wzoru, zawierającego:
- w przypadku lasu położonego w Powiecie Nyskim - odpowiednią adnotację organu prowadzącego rejestr gruntów (Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy Starostwie Powiatowym w Nysie) potwierdzającą prawo własności działki,
- w przypadku lasu położonego w Powiecie Prudnickim – adnotacja nie jest konieczna.
W przypadku współwłasności wymagane jest złożenie wniosku wspólnie przez współwłaścicieli lub złożenie pisemnego upoważnienia (wg załączonego wzoru) od wszystkich współwłaścicieli.

Sprawy lasów niepaństwowych w Nadleśnictwie Prudnik prowadzą:
- Specjalista SL Rafał Kasza (tel. 77 4363241) – rejestracja spraw, legalizacja drewna, doradztwo, kontrole na gruncie,
- leśniczowie - kwalifikowanie drzew do pozyskania, cechowanie drewna, doradztwo kontrole na gruncie.

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów