Asset Publisher Asset Publisher

Mała retencja górska

1) "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich"

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu w Nadleśnictwie Prudnik jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji na terenach górskich.

Cele uzupełniające:

• odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;

• ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. Monitoring będzie obejmował również kontynuację monitoringu wykonanego w ramach projektu małej retencji górskiej zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, co pozwoli na uzyskanie cennych danych z wielolecia.

Nadleśnictwo Prudnik w ramach projektu będzie realizować inwestycje związane z:

•budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji w Leśnictwie Dębowiec 3 zbiorniki i w leśnictwie Biechów 1 zbiornik;

• przebudową i rozbiórką obiektu hydrotechnicznego niedostosowanego do wód wezbraniowych mostku w Cichej Dolinie Leśnictwo Pokrzywna;

Bezpośrednim efektem realizacji projektu w Nadleśnictwie Prudnik będzie zretencjonowanie 36 965 m³ wody .

Wartość działań planowanych do wykonania w ramach projektu na terenie Nadleśnictwa Prudnik wynosi 1 180 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w Nadleśnictwie Prudnik wynosi 1 000 000,00 zł

Więcej danych o projekcie na strone : http://www.katowice.lasy.gov.pl/projekty-pgl-lp/-/asset_publisher/R3pygPFy7wpt/content/mala-retencja-w-gorach-mrg-2#.WMqEcP02wiQ

 

2) Projekt indywidualny PGL LP ,,Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.


Celem projektu jest spowolnienie odpływu wód z terenów górskich poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni.
W ramach projektu zaplanowano działania zwiększające możliwości retencyjne obszarów górskich (m.in. budowę zbiorników, renaturyzację potoków i obszarów podmokłych), chroniące stoki przed nadmiernym spływem powierzchniowym oraz gwarantujące utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. W skład zadań inwestycyjnych będą wchodzić kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne.
Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.

W ramach projektu Nadleśnictwo Prudnik realizuje następujące zadania:

Leśnictwo

Nazwa zadania

Powierzchnia w ha

 
 

Dębowiec

Zb. wodny nr 1  - Niemysłowice

1,10

 

Dębowiec

Zb. wodny nr 2 - Niemysłowice

1,24

 

Pokrzywna

Retencja korytowa - Sarni Potok

0

 

Trzebina

Budowa zbiornika Rudziczka

0,5

 

Dębowiec

Zbiorniki paciorkowe Dębowiec - 5 szt.

0,88

 

Lipowa

Zbiornik – kałuża ekologiczna Lipowa

0,05