Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Prudnik w liczbach VI

2072 ha – o tyle zwiększyła się powierzchnia lasów w zarządzie nadleśnictwa w ostatnich 30 latach.

To w przybliżeniu obszar Jeziora Nyskiego przy maksymalnym spiętrzeniu. Zwiększenie powierzchni lasu to przede wszystkim efekt zalesiania gruntów porolnych. Łączymy tu działania samej przyrody (las powstaje samorzutnie - tak zwana sukcesja naturalna) z pracą człowieka (sadzenie lasu). Proces dotyczy zarówno gruntów Skarbu Państwa jak i niepaństwowych. Choć trwa on od lat 40-tych XX wieku, w nadleśnictwie najwięcej lasu przybyło po przyjęciu w połowie lat 90-tych Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości. Program wyznaczył za cel osiągnięcie 30-procentowej lesistości kraju w 2020 roku i 33-procentowej do 2050 roku. Dla 3 powiatów w nadleśnictwie założono powstanie ponad 2500 hektarów nowych lasów w latach 2001-2020, z tego około 750 hektarów na gruntach rolnych Skarbu Państwa i ponad 1800 hektarów na gruntach niepaństwowych. O ile nadleśnictwo wykonało swoje zadanie z ogromną nawiązką (ponad 1000 hektarów), na gruntach prywatnych powstało zaledwie około 140 hektarów lasów. Główne przyczyny niepowodzenia programu na gruntach niepaństwowych to: konkurencja ze strony dopłat bezpośrednich, ograniczenia na obszarach Natura2000, brak promocji zalesień wśród rolników oraz skomplikowane procedury ubiegania się o pomoc finansową na zalesianie. Zalesianie gruntów rolnych Skarbu Państwa gwałtownie spadło po przyjęciu w latach 2010-2011 polityki wyprzedaży tych gruntów.