Wydawca treści Wydawca treści

parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Park Krajobrazowy ,,Góry Opawskie"

W południowej części Nadleśnictwa przy granicy z Republiką Czeską uchwałą Rady Narodowej w Opolu Nr XXIV/193/88 z dnia 26 maja 1988 roku utworzony został Park Krajobrazowy ,,Góry Opawskie". Obejmuje on północne stoki Gór Opawskich (Sudety Wschodnie) i ich północne przedgórze. Park leży na terenie trzech gmin: Głuchołazy, Prudnik i Lubrza. Jego powierzchnia wynosi 4903 ha, z czego w zarządzie Nadleśnictwa Prudnik pozostaje 3064,44 ha (stan na 31.12.2008), w tym powierzchnia gruntów leśnych zalesionych i niezalesionych 2930,85 ha. Powierzchnia otuliny wynosi 5033ha, a w zarządzie nadleśnictwa pozostaje 644,78 ha (stan na 31.12.2008) w tym powierzchnia gruntów leśnych zalesionych i niezalesionych 612,41 ha.
Park Krajobrazowy „Góry Opawskie" został utworzone w celu ochrony dóbr i walorów przyrodniczo– kulturowych i rekreacyjnych, a w szczególności:
a) zachowania walorów krajobrazowych części Gór Opawskich, w tym naturalnego ukształtowania terenu z przełomami rzek: Biała Głuchołaska i Złoty Potok;
b) zachowania ładu przestrzennego na obszarze Parku, w tym zachowania podtrzymywania regionalnych form przestrzennych miejscowości położonych w jego granicach;
c) zachowania ekosystemów leśnych i łąkowych z charakterystyczna flora i fauna;
d) zachowania walorów geologicznych i geomorfologicznych Parku;
e) stwarzania korzystnych warunków do prawidłowego funkcjonowania systemów przyrodniczych, ich trwałości i zdolności odtwarzania;
f) zachowania walorów kulturowych, w tym historycznych śladów kultury materialnej regionu;
g) zwiększania świadomości ekologicznej lokalnych społeczności w zakresie konieczności zachowania całego bogactwa przyrodniczego jako dziedzictwa i dobra wspólnego.