Wydawca treści Wydawca treści

obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Jezior Otmuchowskiego i Nyskiego

Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Jezior Otmuchowskiego i Nyskiego obejmuje 11785,3 ha. W zarządzie Nadleśnictwa Prudnik pozostaje powierzchnia 179,34 ha.

Obszar Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki

Obszar Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki obejmuje powierzchnie 1597,5 ha, z czego w zarządzie Nadleśnictwa Prudnik pozostaje powierzchnia 649,17 ha. Jest to jeden z nielicznych kompleksów leśnych występujących na prawie całkowicie wylesionym Płaskowyżu Głubczyckim. Naturalnym zbiorowiskiem leśnym rozwijającym się na żyznym podłożu lessowym są grądy, które miejscami łagodnie przechodzą w łęgi. Większość istniejących drzewostanów objętych jest procesem przebudowy. W miejsce wprowadzonych przez ludzi sosen i świerków powracają dęby i lipy. Obszar przecina siec licznie występujących, drobnych strumieni, które miejscami tworzą malownicze wąwozy i parowy.

Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Mokre – Lewice

Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Mokre – Lewice obejmuje powierzchnie 6527,7 ha, w zarządzie Nadleśnictwa 1925,36 ha. Zróżnicowana rzeźba terenu, strome stoki, pozostałości przedwojennych wsi oraz ciekawe walory przyrodnicze sprawiają, że obszar ten w doskonałym stopniu spełnia funkcje przyrodniczo – rekreacyjne. Lasy, choć zajmują blisko 1/3 obszaru, nie tworzą bogatych zbiorowisk. Są to zwykle drzewostany będące pierwszym pokoleniem lasu posadzonego na zerodowanych gruntach rolnych. Często tworzą je gatunki niedostosowane do lokalnych warunków ekologicznych. Nadleśnictwo, mimo szczególnie niesprzyjających warunków (zerodowane obszary górskie) od lat prowadzi przebudowę drzewostanów w celu ich renaturalizacji. Ciekawym elementem są porastające stoki drzewostany jodłowe. Obszar odwadniają trzy rzeki: Osobłoga, Opawica i Troja, w dolinach których znajdują się niewielki sadzawki i szczątkowe formy starorzeczy.