Wydawca treści Wydawca treści

nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Nadleśnictwo Prudnik realizuje wybrane zadania z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie umów ze starostami: nyskim (aktualne porozumienie z 16 kwietnia 2019 r.), prudnickim (aktualne porozumienie z 25 czerwca 2021 r.) i głubczyckim (porozumienie z 15 marca 2023 r.).

W szczególności Nadleśnictwo prowadzi sprawy związane z kwalifikowaniem drzew do wyrębu oraz legalizacji drewna. Legalizacja drewna możliwa jest po złożeniu przez właściciela, współwłaściciela lub pełnomocnika właściciela pisemnego wniosku wg załączonego wzoru.
W przypadku współwłasności wymagane jest dołączenie pisemnego upoważnienia (wg załączonego wzoru) od wszystkich współwłaścicieli. Osoby niemające praw własności mogą występować w imieniu właścicieli na podstawie pełnomocnictwa wg załączonego wzoru.

Sprawy lasów niepaństwowych w Nadleśnictwie Prudnik prowadzą:
- st. specjalista SL Rafał Kasza (tel. 77 4363241) – rejestracja spraw, legalizacja drewna, doradztwo,
- leśniczowie - kwalifikowanie drzew do pozyskania, cechowanie drewna, doradztwo kontrole na gruncie.