Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Prudnik jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny, muflony i dziki. Jeleń jest u nas zwierzyną przechodnią (liczebność jest bardzo zmienna). Liczebność danieli szacuje się na około 250 szt., a saren na 7000 szt.. Populacja dzika jest mocno redukowana ze względu na zagrożenie afrykańskim pomorem świń (docelowo 1 szt. na 1000 ha). Pojedyncze kierdle muflonów spotykane są w rejonie wsi Trzebina koło Prudnika. Wyjątkowo pojawiają się na naszych terenach łosie. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę i bobra. Na obszarach położonych przy granicy z Czechami nie można wykluczyć spotkania z rysiem.

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to głównie drapieżniki: lisy, borsuki, jenoty, tchórze, kuny, norki amerykańskie oraz ptaki łowne: bażanty, kuropatwy, krzyżówki, grzywacze, słonki i łyski. Liczebność zajęcy od wielu lat utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Do najbardziej zagrożonych zwierząt należą dzikie króliki. Niepokojące są także pierwsze doniesienia o możliwości występowania szopa pracza.