Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy HCVF (skrót of High Conservation Value Forests) czyli lasy o szczególnych walorach przyrodniczych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/16 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 16 lutego 2014 r. Zn. spr.: ZO.0152.3.2016 w sprawie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) na terenie nadleśnictw w RDLP w Katowicach, decyzją nr 9 Nadleśniczego Nadleśnictwa Prudnik z dnia 16.06.2020 r. w Nadleśnictwie Prudnik wyznaczono lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) na powierzchni 5855,20 ha (powierzchnia skorygowana 4829,37 ha), wg ponizszego zestawienia:

L.p. Kategoria HCVF w warunkach Polski Powierzchnia geometryczna lasów [ha]
1 1.1.a Obszary chronione w rezerwatach 84,22
2 1.1.b Obszary chronione w parkach krajobrazowych 3803,56
3 1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków 289,60
4 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej 0,00
5 3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej 2,18
6 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy 787,19
7 4.1 Lasy wodochronne 526,18
8 4.2 Lasy glebochronne 322,18
9 6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności 40,09
  Razem 5855,20
  w tym powierzchnia skorygowana* 4829,37

* suma wydzieleń (1-krotna) skorygowana o powierzchnie z nakładającymi się kategoriami ochronności

Zestawienie zbiorcze powierzchni lasów HCVF dla RDLP w Katowicach

Monitoring lasów HCVF

Interaktywna mapa lasów HCVF