Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz. Nadleśniczy bezpośrednio kieruje Działem Nadleśniczego, w którym znajdują się: inżynier nadzoru, stanowisko ds. pracowniczych i straż leśna.
Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji. Do zadań inżyniera nadzoru należy także koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.
Stanowisko do spraw pracowniczych prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.
Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku uzupełnia strażnik bezpośrednio podlegający komendantowi posterunku.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Zastępcy Nadleśniczego i pracą leśniczych. Do zadań zastępcy nadleśniczego należy prowadzenie i nadzorowanie spraw gospodarczo-obronnych, obrony cywilnej, kancelarii tajnej w nadleśnictwie oraz spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej.
Dział Zastępcy Nadleśniczego prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu. Wyżej wymienione zadania realizują specjaliści oraz podlegający im referenci. Jeden z pracowników działu ma w swoim zakresie czynności prowadzenie zajęć edukacyjnych, kontakt z mediami i prowadzenie witryny internetowej nadleśnictwa.
Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy. Obsada większości leśnictw jest dwuosobowa – leśniczy ma do pomocy podleśniczego.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje Działem Głównego Księgowego.

Sekretarz kieruje Działem Sekretarza. Prowadzi sprawy związane z zamówieniami publicznymi, sprzedażą i wynajmem nieruchomości.
Dział Sekretarza zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury.