Asset Publisher Asset Publisher

Program dla Odry 2006

30 hektarów nowego lasu powstaje w ramach nasadzeń na terenie gminy Głubczyce.

Jednym z działań w ramach Programu dla Odry 2006 jest zalesianie obszarów wododziałowych. Lasy powstające na gruntach użytkowanych do tej pory rolniczo mają za zadanie spowalniać odpływ wód opadowych, dlatego zalesienia realizowane są głównie na terenach o urozmaiconej rzeźbie. Nasadzenia w ramach programu są jednym z elementów składających się na całokształt działań Lasów Państwowych w kierunku zwiększenia lesistości kraju. W Nadleśnictwie Prudnik w ciągu ostatnich kilkunastu lat przybyło ponad 1000 ha lasów na gruntach Skarbu Państwa. Ze względu na żyzność gleb lesistość nie przekracza u nas 10 % przy lesistości kraju 29 % i lesistości w Unii Europejskiej 33 %.