Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Prudnik ogłasza przetarg ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych w działce nr 456 w Polskim Świętowie

Prudnik, 09.09.2019 r.

Zn.spr.:Z.2217.31.2019.ZGR

 

 

Ogłoszenie o przetargu

na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem do działalności rolniczej

 

          Na podstawie Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Prudnik z dnia 30.08.2019 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego (licytacji) na dzierżawę gruntów rolnych w działce nr 456 w obrębie ewidencyjnym Polski Świętów, gmina Głuchołazy i powołania Komisji w tym zakresie, Nadleśnictwo Prudnik ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę 1,1821 ha gruntów (jeden pakiet) z przeznaczeniem do działalności rolniczej, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Przedmiotowe grunty stanowią własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik.

 

1. Wykaz nieruchomości objętych przetargiem i zasady użytkowania.

 

Księgi wieczyste

Gmina

Obręb ewidencyjny

Oddział leśny

Nr działki

Powierzchnia (ha)

Rodzaj użytku

Klasa gleby

OP1P/00043912/5

Głuchołazy

Polski Świętów

237b

456

0,7800

Rola

IIIb

OP1P/00043912/5

Głuchołazy

Polski Świętów

237c

456

0,3221

Rola

IIIa

OP1P/00043912/5

Głuchołazy

Polski Świętów

237f

456

0,0626

Rola

IVa

OP1P/00043912/5

Głuchołazy

Polski Świętów

237j

456

0,0174

Rola

IVa

Razem

1,1821

 

 

 

Nieruchomości stanowią grunty orne z wyjątkiem części w oddz. 237j, która nie jest utrzymana w kulturze. Nieruchomości są ogólnie dostępne i tym samym zalecane jest zapoznanie się oferentów z przedmiotem przetargu najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg (szkic mapowy – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia). Dla działki nr 456 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na gruntach będących przedmiotem przetargu istnieje ograniczenie użytkowania w postaci służebności polegającej na zapewnieniu dojazdu do posesji prywatnej przylegającej do nieruchomości.

 

2. Termin i miejsce przetargu.

Licytacja odbędzie w siedzibie Nadleśnictwa Prudnik w świetlicy (piwnica, pokój nr 03) w dniu 26 września 2019 r. o godzinie 10:00.

3. Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich wyjaśnień i informacji w przedmiocie przetargu jest specjalista SL Rafał Kasza (tel. 77 436 32 41 e-mail: rafal.kasza@katowice.lasy.gov.pl).

4. Minimalna wysokość czynszu za dzierżawę.

Minimalna wysokość czynszu została określona zgodnie z zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Prudnik nr 3/2017 z dnia 01.03.2017 r. i wynosi 4,61 dt wartości podstawowej ziarna żyta publikowanej przez Prezesa GUS + podatek VAT wg obowiązującej stawki. Na dzień przeprowadzenia przetargu jest to 250,60 zł (słownie dwieście pięćdziesiąt złotych 60/100). Powyższe wyliczenie dotyczy całej powierzchni będącej przedmiotem przetargu, tj. 1,1821 ha.

 

5. Minimalna wysokość postąpienia.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% minimalnej wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości z zaokrągleniem do dziesięciu złotych w górę.

 

6. Pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy.

W przypadku nieuzasadnionego uchylenia się osoby która wygrała licytację od podpisania umowy w wyznaczonym terminie, nadleśnictwo dopuszcza możliwość zawarcia umowy z osobą, która zaproponowała druga w kolejności kwotę podczas licytacji.

 

7. Nadleśnictwo Prudnik - organizator przetargu, bez podania przyczyny, może:

- do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,

- nie zatwierdzić wniosku komisji w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.

 

8. Rodzaj przetargu wraz z określeniem warunków zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg będzie miał formę przetargu ograniczonego (licytacji). W przetargu mogą brać udział:

- pracownicy Nadleśnictwa Prudnik,

- mieszkańcy gminy Głuchołazy oraz osoby fizyczne i podmioty prowadzące działalność rolniczą z siedzibą na terenie ww. gminy.

Wszyscy zainteresowani udziałem w licytacji do dnia 26 września 2019 r. do godz. 09:00 muszą złożyć w siedzibie Nadleśnictwa Prudnik w Prudniku przy ul. Dąbrowskiego 34 (sekretariat) pismo (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia) zawierające następujące informacje niezbędne do zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu:

- imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziby, nr PESEL/NIP

- wskazanie działalności, jaka będzie prowadzona na przedmiocie dzierżawy.

Ponadto do pisma należy załączyć:

a/. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Prudnik z dnia 30.08.2019r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego (licytacji) na dzierżawę gruntów rolnych w działce nr 456 w obrębie ewidencyjnym Polski Świętów, gmina Głuchołazy i powołania Komisji w tym zakresie (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia);

b/. podpisaną klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 5 do ogłoszenia);

c/. oryginał pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

 

W załączeniu:

- załącznik nr 1 - wzór umowy,

- załącznik nr 2 - szkic mapowy

- załącznik nr 3 – wzór pisma,

- załącznik nr 4 – wzór oświadczenia

- załącznik nr 5 – klauzula informacyjna  RODO,


                                                                                Nadleśniczy Nadleśnictwa Prudnik

                                                                                Marek Cholewa