Asset Publisher Asset Publisher

Nowe zasady szacowania szkód łowieckich

Zmiana ustawy Prawo Łowieckie wprowadziła nowe przepisy dotyczące szacowania szkód i ustalania wysokości odszkodowania.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw informujemy, że:

- zgodnie z art. 46.3 ustawy wniosek o szacowanie szkód powstałych:

1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;

2) przy wykonywaniu polowania,

w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

- zgodnie z art. 46d. 1. ustawy właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z oględzin lub ostatecznego szacowania.