Asset Publisher Asset Publisher

Platforma zakupowa

Platforma zakupowa Nadleśnictwa Prudnik znajduje się pod linkiem

https://josephine.proebiz.com/pl/profile/pgl-lp-nadlesnictwo-prudnik


Zbiornik retencyjny w oddz. 104 p Biechów pow. 1,86

Prudnik, 20.07.2021

Zn.spr.:S.270.1.1.2021 

Do wszystkich Wykonawców zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 091-234631 dnia 11.05.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

            W imieniu PGL LP Nadleśnictwa Prudnik, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst. Jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuję, że w przetargu na „Zbiornik retencyjny w oddz. 104 p Biechów pow. 1,86.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1)

została wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawcy:

 

KONSORCJUM FIRM:

Gama Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością – Lider Konsorcjum                              43-600 Jaworzno ul. Chopina 94

Ecc Pax Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością – Partner Konsorcjum                   43-600 Jaworzno ul. Chopina 94

Eko Projekt Janusz Orłowski – Partner Konsorcjum
41-221 Sosnowiec ul. Kielecka 44/30

 

Uzasadnienie wyboru ––Oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie  ze wzorami umieszczonymi w SWZ – 100,00 pkt.. Wykonawca spełnia warunki udziału                                          w postępowaniu.  Cena w granicach możliwości finansowych  zamawiającego.

 

Oferty złożyli wymienieni poniżej Wykonawcy, których ofertom przyznane zostały oceny jak niżej:

 

1) Zmechanizowane Roboty Ziemne

Andrzej Korczyński

Gierszowice 1, 49-332 Olszanka

Cena brutto – 1 043 348,45 zł                                   - 58,00 pkt

Termin wykonania – sześć miesięcy                        -   5,00 pkt

Termin zapłaty - 30 dni                                              -   5,00 pkt

Okres gwarancji - 60 miesięcy                                  - 30,00 pkt

Łącznie                                                                     - 98,00 pkt

 

2) Zakład Handlowo-Usługowy

Arkadiusz Jaranowski

Bobowicko, ul. Kasztanowa 13,

66-300 Międzyrzecz

Cena brutto – 1 694 484,24 zł                                   - 35,71 pkt

Termin wykonania – sześć miesięcy                        -   5,00 pkt

Termin zapłaty - 30 dni                                              -   5,00 pkt

Okres gwarancji - 60 miesięcy                                  - 30,00 pkt

Łącznie                                                                     - 75,71 pkt

 

3) KONSORCJUM FIRM:

Gama Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością – Lider Konsorcjum                                            43-600 Jaworzno ul. Chopina 94

Ecc Pax Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością – Partner Konsorcjum                                43-600 Jaworzno ul. Chopina 94

Eko Projekt Janusz Orłowski – Partner Konsorcjum

41-221 Sosnowiec ul. Kielecka 44/30

Cena brutto – 1 00 600,00 zł                                     -   60,00 pkt

Termin wykonania – sześć miesięcy                        -     5,00 pkt

Termin zapłaty - 30 dni                                              -     5,00 pkt

Okres gwarancji - 60 miesięcy                                  -   30,00 pkt

Łącznie                                                                     -  100,00 pkt

 

4) HYDROMAK Mariusz Kuterski

ul. Przyjaźni 102, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Cena brutto – 1 117 969,23 zł                                   - 54,13 pkt

Termin wykonania – sześć miesięcy                        -   5,00 pkt

Termin zapłaty - 30 dni                                              -   5,00 pkt

Okres gwarancji - 60 miesięcy                                  - 30,00 pkt

Łącznie                                                                     - 94,13 pkt

 

Umowa może być zawarta zgodnie z  art. 264 ust.1

Zgodnie z art. 513 pkt 1p.z.p. wykonawca ma prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art.

514 ust. 1p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie

wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2i 3p.z.p. Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa 30.07.2021 r., czyli po 10 dniach od przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazywanej każdemu z wykonawców, który złożył ofertę, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. ap.z.p

 

W związku z migracją strony http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik  na nowy serwer powyższe ogłoszenie będzie opublikowane na stronie Zamawiającego https://prudnik.katowice.lasy.gov.pl/zamowienia-publiczne  

               

Podpisał :

Nadleśniczy

Jarosław Myśliński


Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Budowy) wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych

Prudnik, 20.07.2021

Zn.spr.:S.270.2.2.2021 

Do wszystkich Wykonawców zamówienia : Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego  (Inspektora Nadzoru Budowy) wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach umowy pod nazwą:  „Zbiornik retencyjny w oddz. 104 p Biechów pow. 1,86.”

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

            W imieniu PGL LP Nadleśnictwa Prudnik, działając zgodnie z regulaminem dla zamówień poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129) realizowanych w ramach zamówień publicznych w Nadleśnictwie Prudnik i projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego  (Inspektora Nadzoru Budowy) wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach umowy pod nazwą:  „Zbiornik retencyjny w oddz. 104 p Biechów pow. 1,86.” prowadzonym w formie zapytania o cenę.

 

W przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę jn.:

 

Numer oferty: 3

Investteam s.c.

Aleja Jana Matejki 2/25,

50-333 Wrocław

 

Cena brutto – 29 889,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru –– Oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu z najniższą ceną. Cena w granicach możliwości finansowych  zamawiającego.

 

W przetargu Wykonawcy, złożyli oferty jn.:

 

1) Inwestycje, Budownictwo, Handel

„Inwest-Complex” Sp. z o.o.

ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

 

Cena brutto – 44 280,00 zł

 

2) Złota Kawia Sp. z o.o.

ul. Kawia 22,

42-200 Częstochowa

 

Cena brutto – 27 453,60 zł

 

Oferta odrzucona : Oferta nie spełnia warunku udziału w postępowaniu tj. nie dostarczono na wezwanie referencji pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru co najmniej jednego zbiornika o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

 

3) Investteam s.c.

Aleja Jana Matejki 2/25,

50-333 Wrocław

 

Cena brutto – 29 889,00 zł

 

W związku z migracją strony http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik  na nowy serwer powyższe ogłoszenie będzie opublikowane na stronie Zamawiającego https://prudnik.katowice.lasy.gov.pl/zamowienia-publiczne

              

Podpisał :

Nadleśniczy

Jarosław Myśliński