Lista aktualności Lista aktualności

Plan dla Kopy

W roku 2019 planujemy odnowienie 50 hektarów lasu na terenach klęski kornikowej w Górach Opawskich.

Wiosną 2018 roku w nadleśnictwie opracowano program odnowienia powierzchni pokornikowych dla leśnictwa Pokrzywna na lata 2018-2022. Powierzchnie dotknięte klęską zamierania lasów świerkowych zostały podzielone na 3 kategorie: A, B i C. Dla każdej kategorii opracowano program działań zmierzających do odtworzenia lasu.

Kategoria A obejmuje położone w kompleksie Pokrzywna, po polskiej stronie granicy, stoki Biskupiej Kopy i Srebrnej Kopy opadające w kierunku północnym do doliny Bystrego Potoku (Cicha Dolina). Są to najwyższe położenia górskie na terenie leśnictwa Pokrzywna, porośnięte przed klęską niemal litymi drzewostanami świerkowymi, i na dzień dzisiejszy tworzą otwarte powierzchnie leśne. Łączna powierzchnia zaliczonych do kategorii A terenów to 125,53 ha, w tym do odnowienia około 110 ha. Odnawianie tych powierzchni odbywać się będzie zasadniczo w sposób sztuczny (przez sadzenie). Na części powierzchni istnieje, powstałe przed i w trakcie klęski, odnowienie naturalne. Utrzymanie tych samosiewów będzie istotnym elementem przywrócenia drzewostanów na tych powierzchniach. Możliwe do uzyskania w tej kategorii odnowienia naturalne gatunków pionierskich (głównie brzozy) będą odgrywały ważną rolę w zakresie zapewnienia ochrony przed erozją jak i czasową osłonę dla wprowadzonych gatunków i będą podlegały ochronie.

Kategoria B obejmuje położone w kompleksie Pokrzywna powierzchnie do odnowienia na terenach położonych poniżej kategorii A. Świerk występował tu przed klęską kornikową jako domieszka. Łączna powierzchnia terenów zaliczonych do kategorii B to 364,63 ha, w tym do odnowienia około 83 ha. Odnawianie tych powierzchni odbywać się będzie zasadniczo w sposób naturalny, w razie potrzeb uzupełniany sadzeniem.

Kategoria C obejmuje powierzchnie do odnowienia położone w kompleksie Podlesie leśnictwa Pokrzywna. Panują tu odmienne warunki od kompleksu obejmującego Biskupią Kopę. Warunki te sprzyjają uzyskaniu wartościowych pod względem hodowlanym odnowień naturalnych. Łączna powierzchnia terenów zaliczonych do kategorii C to 252,20 ha, w tym do odnowienia około 44 ha. Odnawianie tych powierzchni odbywać się będzie w sposób naturalny, w razie potrzeb uzupełniany sadzeniem.