Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o naborze na staż 2022/2023

RDLP w Katowicach ogłosiło nabór na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych

Katowice, dnia 04 lipca 2022 r.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

ogłasza nabór na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych

Zn. spr.: DP.1125.9.1.2022

 1. Kandydaci ubiegający się o staż w nadleśnictwach RDLP w Katowicach muszą posiadać status absolwenta, tzn.: być osobami, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie,
  z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia, spowodowanych: obowiązkiem odbycia służby wojskowej, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego oraz długotrwałą chorobą.
 2. W terminie do 09 września 2022 r., kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

2.1. absolwenci średnich szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,

2.2. absolwenci wyższych szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu.

2.3. W podaniu prosimy o dodatkowe podanie preferowanego Nadleśnictwa do odbycia stażu, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.

 1. Do dokumentów, o których mowa wyżej, należy dołączyć:

3.1. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie

z załączonym do ogłoszenia wzorem - załącznik nr 1.

3.2. Oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości, zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzorem – załącznik nr 2.

 1. Na żądanie RDLP w Katowicach absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności
  z oryginałem.
 2. W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc, RDLP w Katowicach przeprowadzi dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, wg następujących zasad:

5.1. Egzamin będzie miał formę testu składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru.

5.2. Zestawy testowe zostaną przygotowane odrębnie dla absolwentów średnich
i wyższych szkół leśnych.

5.3. O terminie i miejscu egzaminu Kandydaci zostaną powiadomieniu pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 1. Absolwenci szkół innych niż leśne będą przyjmowani na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem.
  W takim przypadku  egzamin kwalifikujący na staż będzie miał formę ustną.
 2. Zawiadomienia dotyczące wyników rekrutacji zostaną rozesłane drogą pocztową.
 3. Dokumenty należy złożyć w Wydziale Kadr RDLP w Katowicach, (pokój 104a);  listownie, w kopercie dopiskiem „STAŻ”, na adres:

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH

ul. ŚW. HUBERTA 43-45

40-543 KATOWICE

Szczegółowych informacji udziela Wydział Kadr RDLP w Katowicach,

tel. (032) 609-45-13.

 1. W myśl postanowień art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dziennik Urzędowy UE L119/1, 04/05/2016 [RODO] administrator danych osobowych informuje, co następuje:

9.1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne podczas wszelkich kontaktów z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach jest:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowwych w Katowicach (RDLP):

 • adres: 40-543 Katowice, ul. św. Huberta 43/45,
 • REGON: 272537539,
 • strona internetowa: www.katowice.lasy.gov.pl,
 • poczta elektroniczna: sekretariat@katowice.lasy.gov.pl

9.2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia procedury naboru na staż absolwentów szkół średnich i wyższych w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.

9.3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, podmiotom udzielającym jej wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Nie jest wykluczone, że hipotetycznie zdarzy się sytuacja, że o przekazanie Pani/Pana danych osobowych zwrócą się do nas w przyszłości podmioty publiczne - np. sądy czy prokuratura -  w przypadku, których będziemy mieli prawny obowiązek przekazania im danych - tu podstawą przekazania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Z wnioskiem o dostęp do materiałów archiwalnych mogą się również zwrócić inne podmioty, w tym osoby fizyczne - jednak, gdy nie będzie prawnego obowiązku udostępnienia im dotyczących Pani/Pana materiałów archiwalnych, ewentualne udostępnienie nastąpi za Pani/Pana zgodą, o którą wystąpimy w odrębnej korespondencji.

Jeśli będzie to wymagane, Pani/Pana dane adresowe przekażemy również podmiotom świadczącym usługi pocztowe, by móc prowadzić z Panią/Panem korespondencję.

9.4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 2 oraz przez okres wymagający wiążącymi administratora przepisami kancelaryjno-archiwizacyjnymi.

9.5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

9.7. Podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne do przeprowadzenia procedury naboru na staż.

9.8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

 

p.o. Dyrektora

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

w Katowicach

Damian Sieber

 

 

 

załącznik nr 1 do ogłoszenia naboru na staż znak spr: DP.1125.9.1.2022

 

…………………………………                ……………………., dnia…………………..
      (imię i nazwisko kandydata)                                         (miejscowość i data)

…………………………………
                           (ulica i nr domu)

…………………………………
               (kod pocztowy i miejscowość)
 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w procedurze naboru na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych ogłoszonej w dniu 15.07.2021 roku., zn. spr.: DP.1125.10.1.2021 przez
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dziennik Urzędowy UE L119/1, 04/05/2016. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią informacji
o przetwarzaniu danych osobowych zawartej w pkt. 9 ogłoszenia o naborze,
a w szczególności o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 

 

………………………………………….
                         czytelny podpis kandydata

 

 

 

załącznik nr 2 do ogłoszenia naboru na staż zn. spr: DP.1125.9.1.2022

 

………………………….., dnia………………
                            (miejscowość i data)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej podpisany/-a …………………………………………….., zamieszkały
(imię i nazwisko kandydata)

w ………………………………, ……………………………………., oświadczam, że
     (kod pocztowy, miejscowość)                                            (ulica nr domu)

nie odbywałem/-am  stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

 

 

 

 

                                                                                   ………………………………………….
                                                                                               czytelny podpis kandydata