Wydawca treści Wydawca treści

Adaptacja na terenach górskich

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich" jest kontynuacją projektu małej retencji górskiej realizowanego przez Lasy Państwowe przy udziale funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013.

Umowa o dofinansowanie dla Projektu  została podpisana 28 października 2016 r. pomiędzy PGL LP a NFOŚiGW.

Działania retencyjne – nawet te polegające na budowie małych zbiorników wodnych oraz innych obiektów służących podpiętrzaniu oraz spowolnieniu szybkiego odpływu wody – mają wpływ nie tylko na lokalne ograniczenie zagrożenia powodziowego, lecz także na minimalizowanie strat powodowanych erozją wodną i suszą. Jest to istotne zwłaszcza w górach, gdzie specyficzne uwarunkowania środowiskowe oraz zmiany klimatyczne sprzyjają gwałtownym opadom deszczu, a w konsekwencji nagłym wezbraniom rzek i strumieni. Coraz częściej stanowią one zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi i są przyczyną degradacji lokalnych ekosystemów.

W ramach planowanych działań priorytetowo traktowana była budowa i modernizacja kolejnych obiektów małej retencji. Ich najważniejszym zadaniem skupiało się na  magazynowaniu wody – nie tylko w zbiornikach, lecz także na obszarach mokradłowych oraz w ściółce i glebie leśnej. W ramach w/w działań realizowano również zabezpieczenie infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej.

Przedmiotowe działania miały charakter prośrodowiskowy. Oznacza to, że zastosowane rozwiązania w jak największym stopniu dostosowane zostały do istniejących warunków przyrodniczo-krajobrazowych. Przy ich realizacji wykorzystywano materiały naturalne takie jak: kamień, drewno, faszyna czy lokalny grunt.   

Przedsięwzięcie objęło swoim zasięgiem ekosystemy górskie i podgórskie południa kraju. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt nadleśnictw z terenów wyżynnych i górskich z obszaru 5 województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Projekt zrealizowany został w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska).

Celem projektu w Nadleśnictwie Prudnik było wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania ukierunkowane były na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary poprzezbudowę zbiorników retencyjnych w leśnictwach Dębowiec, Biechów, Mokre oraz budowę mostku w Cichej Dolinie nad Złotym Potokiem w leśnictwie Pokrzywna.

 

Nadleśnictwo Prudnik w ramach projektu realizowało inwestycje związane z:

•budową, przebudową, odbudową zbiorników małej retencji w Leśnictwie Dębowiec 1 zbiornik w leśnictwie Biechów 1 zbiornik i w leśnictwie Mokre 2 zbiorniki;

• przebudową i rozbiórką obiektu hydrotechnicznego niedostosowanego do wód wezbraniowych  - mostku w Cichej Dolinie Leśnictwo Pokrzywna;

Bezpośrednim efektem realizacji projektu w Nadleśnictwie Prudnik jest zretencjonowanie 42 440,00 m³ wody .

Wartość działań wykonanych w ramach projektu na terenie Nadleśnictwa Prudnik wynosi 3 028 527,02 zł z Vat

Kwota wydatków kwalifikowalnych w Nadleśnictwie Prudnik wniosła 2 349 733,58 zł.

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.